Engin KARDEŞ

Yazı İşleri Müdürü

1967 yılında Eskişehir’in İnönü İlçesinde doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini İnönü’de, yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari programlar bölümünden 2002 yılında mezun olarak tamamladı. 1987 – 1989 yıları arası askerlik görevini Burdur ilinde tamamladı. 1989 yılı Aralık ayında İnönü Belediyesi’nde göreve başladı.1992 yılında İnönü Kaymakamlığında İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı.23 yıl bu görevi yürütmesinin ardından Özel idarelerin kapanması sonucu İnönü Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak naklen ataması sonucu halen İnönü Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta olup 1 çocuk babasıdır.

 

ÇALIŞANLARI:

Engin KARDEŞ

Yazı İşleri Müdürü

Hatice KAVALCI

Büro Görevlisi

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili Müdürlüklere sevk etmek, gelen günlü ve acil evrakların takiplerini yaparak, zamanında gönderilmesini sağlamak, konular hakkında Başkan ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek.

b) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15 gün içerisinde yazılı cevap vermek.

c) Belediye içi ve dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek. İlgili tüm Müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlamak.

d) Belediye Başkanlığından çıkan evrakların kayıt altına alınarak 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre dosyalanmasını sağlamak.

e) Resmi Gazetede çıkan ve müdürlüğünü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri arşiv oluşturulacak şekilde dosyalamak.

f) Müdürlüğün emrinde çalışan memurların izin, vizite, günlük görev çizelgelerini takip ve organize etmek.

g) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli yazışmaları hazırlamak ve yapmak. Meclis kararlarının tasdiki sonucu ilgili Müdürlüğe sevk etmek ve birer suretlerini dosyalamak.

h) Meclis işlerinde görevli elemanların çalışmalarını organize etmek ve yardımcı olmak.

ı) Meclis ile ilgili 5393 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen Meclis toplantısı ile ilgili tüm işlevleri yerine getirmek ve Meclis Kararlarının Kanunlara uygun yazılmasını sağlamak.

i) 5393 sayılı Belediye Kanunun 23.maddesinde Meclis Kararlarının kesinleşmesi için belirtilen usulleri takip etmek.

j) Meclisle ilgili çalışmaları takip etmek, oturum tutanaklarını düzenli bir şekilde yazıp, suretlerini dosyalamak.

k) Meclis Üyelerine, Encümen üyelerine ve komisyon üyelerine ait aylık puantaj cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

l) Belediye Encümen toplantılarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği katılmak, Encümen toplantılarında, yönlendirme ve sekreter ya görevini yapmak.

m) Encümende alınan kararları yazışma kurallarına uygun olarak hazırlayıp, imzalattırdıktan sonra ilgili müdürlüklere göndermek ve birer suretini arşivlemek.

n) Belediye Kanunu uygulamasıyla ilgili yeni çıkacak olan, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlerden birer suret meclis üyelerine vermek.

o) Zaman zaman personeli bilgilendirme eğitimi yapmak ve buna dair tutanak tanzim edip dosyada saklamak.

ö) Gider bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. Harcamaları usulüne uygun olarak yaparak, bütçe ilkelerine riayet etmek.

p) Başta Müdür olmak üzere tüm personel hizmetlerin yasalara uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden başkana karşı sorumludur.

 Başa Dön