MECLİS ÜYELERİ

 

 

Halil KÜÇÜKÇİFTÇİ

21.04.1953

Lise terk

Esnaf – Çiftçi

AK PARTİ

 

Tahsin ÇELİK

05.03.1964

Lise

Serbest

AK PARTİ

 

Mahmut KARADENİZ

02.09.1978

Fakülte

Öğretmen

AK PARTİ

 

Ali EROL

09.04.1969

Fakülte

Emekli Astsubay

AK PARTİ

 

Havva KARANALBANT

20.03.1950

Yüksek Okul

Emekli Öğretmen

AK PARTİ

 

Sakine PARLAR

09.04.1964

Yüksek Okul

Usta Öğretici

AK PARTİ

 

Ertuğrul TAŞÇI

10.03.1956

Yüksek Okul

Emekli Polis

CHP

 

Ömer BAYAR

28.09.1958

Lise

Emekli İşçi

CHP

 

Orhan SEKMEN

14.05.1962

Orta Öğretim

Emekli

CHP

 

Belediye Meclisinin Görev Ve Yetkileri

 

1.       Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

2.       Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

3.       Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ile ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

4.       Borçlanmaya karar vermek.

5.       Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına;  üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

6.       Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

7.       Şartlı bağışları kabul etmek.

8.       Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’DEN fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

9.       Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

10.   Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

11.   Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,

12.   Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

13.   Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

14.   Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

15.   Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklerle katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

16.    Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisler yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

17.   Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

18.   Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

19.   Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

20.   İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.Başa Dön