İmar Durumu (Çap); 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanan 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve bu planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu gösteren belgedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan İmar Durumu (Çap) Birimi belediye sınırları içerisinde yer alan meskûn, inkişaf ve mücavir sahalarda yer alan planlı ve plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir. Bu birimde tanzim edilen belgelere göre inşaat faaliyetinin ilk adımı atılmaktadır. İmar Durum Belgesi ile sadece projeler tanzim edilebilir, bu belgeyle inşaat faaliyeti yapılamaz.

İmar Durum Belgesi İçin Gerekli Evraklar

- Dilekçe
- Tapu
- Aplikasyon krokisi (Lihkab lisanslı özel harita bürosu)
- Plankote (Serbest çalışan harita mühendislerinden)
- Kimlik fotokopisi
- Vekaletname (mal sahibi dışı yapılan müracaatlarda)
- Ticaret Sicil Belgesi (şirket ise)