Mustafa Caner KIRIKÇI
Doğum Tarihi : 01.06.1990
Eğitim Düzeyi : Üniversite
Meslek : çiftçi Ziraat Mühendisi
Parti : AK Parti
 • İletişim:
Ali Rıza SARIKAYA
Doğum Tarihi : 03.05.1981
Eğitim Düzeyi : Lise
Meslek : Çiftçi
Parti : Ak Parti
 • İletişim:
Ömer TOPCİ
Doğum Tarihi : 05.02.1970
Eğitim Düzeyi : Lise
Meslek : Torna Tesfiye Makine Operatörü
Parti : AK Parti
 • İletişim:
Kamil ŞEN
Doğum Tarihi : 10.04.1974
Eğitim Düzeyi : Lise
Meslek : Esnaf
Parti : AK Parti
 • İletişim:
Muzaffer TAŞTAN
Doğum Tarihi : 01.09.1967
Eğitim Düzeyi : Lise
Meslek : emekli inşaat sektörü ve nakliyeci
Parti : AK PARTİ
 • İletişim:
SADIK SEFA DEMİR
Doğum Tarihi : 19.11.1998
Eğitim Düzeyi : Üniversite
Meslek : ZİRAAT MÜHENDİSİ
Parti : CHP
 • İletişim:
Murat DAĞ
Doğum Tarihi : 09.04.1989
Eğitim Düzeyi : Lise
Meslek : İNŞAAT - MERMER VE SERAMİK USTASI
Parti : CHP
 • İletişim:
Muharrem ŞİMŞEK
Doğum Tarihi : 01.01.1970
Eğitim Düzeyi :
Meslek :
Parti : CHP
 • İletişim:
Naci KABADAĞ
Doğum Tarihi : 17.04.0056
Eğitim Düzeyi : Lise
Meslek : Emekli
Parti : CHP
 • İletişim:

Belediye Meclisinin Görev Ve Yetkileri

 1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ile ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 4. Borçlanmaya karar vermek.
 5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
 6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 7. Şartlı bağışları kabul etmek.
 8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’DEN fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
 12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 15. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklerle katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisler yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 17. Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
 18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 20. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.